Suomea äidinkielenään puhuvien ranskan oppijoiden puheen piirteet -hanke

Käynnistin syksyllä 2020 Maija Lehtosen rahaston rahoituksella tutkimushankkeen, joka kohdistuu suomea äidinkielenään puhuvien eritasoisten ranskan kielen oppijoiden puheen prosodiaan, sidontataitoihin ja vierasperäiseen korostukseen. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus tutkia syntyperäisten puhujien ja aloittelevien kielenoppijoiden välisiä ymmärrysongelmatilanteita, jotka liittyvät foneettisiin piirteisiin. Hankkeessa käytetään sekä määrällisiä (akustinen ja kokeellinen fonetiikka) että laadullisia (keskustelunanalyysi) menetelmiä. Hanke toteutetaan yhteistyössä useiden kotimaisten ja ulkomaisten tahojen kanssa.